Stadgar

Stadgar för Föreningen Arbetarskrivare (rev. 2019, se blåmarkerad text)

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Föreningen Arbetarskrivare. Föreningen är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Den riktar sig främst till unga och oetablerade skrivare. Avgörande för medlemskap är den subjektiva känslan av tillhörighet till gruppen. Föreningens målsättning är att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition.

En av föreningens huvudverksamheter består i att ge ut och sprida tidskriften Klass med fyra nummer per år samt att – under förutsättning att finansiering finns – vartannat år trycka och distribuera en antologi med bidrag från föreningens medlemmar.

§ 2 Föreningens organisation och arbetsformer

 • Årsmötet är högsta beslutande organ och mellan årsmötena leder föreningsstyrelsen arbetet. Föreningsstyrelsen har ett verkställande utskott till sitt förfogande.
 • Kommittéer och arbetsgrupper är till för att bredda och decentralisera föreningens verksamhet.
 • Medlemsbrev syftar till debatt och utbyte av tankar föreningsmedlemmarna emellan.
 • Föreningen har sitt säte på den ort där kassören är folkbokförd.
 • Medlemmar i Föreningen Arbetarskrivare inom ett geografiskt begränsat område kan bilda lokalförening. Namnet ska vara Föreningen Arbetarskrivare i, och därefter namnet på länet eller kommunen.
 • En organisation som är medlem i föreningen har rätt att skicka en representant till föreningens årsmöte. Organisationer som är medlemmar i föreningen har även rätt att låta en deltagare åtnjuta de medlemsförmåner som förekommer i olika sammanhang.

§ 3 Årsmötet

Årsmötet hålls före mars månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet ska ha nått medlemmarna minst en månad i förväg. Motioner till årsmötet måste ha inlämnats senast 15 januari. Motioner med styrelsens yttrande samt propositioner bifogas årsmöteskallelsen.

Alla närvarande medlemmar har rösträtt, vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Styrelsen har inte rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet har till uppgift:

 • att behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
 • att behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • att behandla inkomna motioner och propositioner
 • att besluta om antalet styrelseledamöter
 • att välja ordförande och ett jämnt antal övriga ledamöter, dock minst sex och av dessa väljs kassör och sekreterare särskilt. Mandattid ett år. Firmatecknare för föreningen ska vara ordförande och kassör var för sig.
 • att välja två revisorer. Mandattid ett år.
 • att välja minst två högst tre suppleanter som kan fungera som ersättare för styrelseledamöter som ej kan närvara
 • att välja valberedning på minst två ledamöter, inför nästa årsmöte
 • att fastställa medlemsavgifter och budget

§ 4 Styrelse

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla styrelsebeslut krävs att mer än hälften av de närvarande ledamöterna är eniga.

Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Styrelsen har ett verkställande utskott till sitt förfogande bestående av ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen ska sammanträda minst en gång mellan årsmötena.

Vid det konstituerande styrelsemötet ska styrelsen inom sig utse en vice ordförande.

Styrelsen har till uppgift:

 • att verkställa årsmötesbesluten och ta hjälp av kommittéer och arbetsgrupper
 • att leda föreningens verksamhet
 • att utarbeta propositioner till årsmötet och beslutsunderlag till inlämnade motioner

§ 5 Stadgeändringar

Beslut om stadgeändringar kan bara ske på årsmötet och då krävs minst 2/3 majoritet.

§ 6 Uteslutning

Den medlem som uppsåtligt motarbetat föreningens ändamål eller brutit mot dess stadgar kan uteslutas av årsmötet.

§ 7 Utträde

Utträde ur föreningen anses ha skett då styrelsen nås av ett meddelande om det från medlemmen eller om en medlem trots påminnelser inte betalar medlemsavgiften.

§ 8 Upplösning

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten beslutar det med 2/3 majoritet.

Vid föreningens upplösning tillfaller kvarvarande ekonomiska tillgångar Ivar Lo Johanssons stipendiefond.

Stadgar reviderade, markerat med blåmarkering, på årsmötet 2019-03-24.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s