V-berättelse 2014

Medlemsutveckling
Vid årsskiftet 2014/2015 bestod föreningen av 199 enskilda medlemmar och 6 organisationer.
Vid årsskiftet innan, 2013/2014 hade vi 167 enskilda medlemmar och 6 organisationer
Vi har under 2014 fått 60 nya medlemmar, men samtidigt tappat 28 personer, så medlemsökningen är 32.
Medlemsavgiften har under året varit oförändrad, 200 kr. För nya medlemmar är den 100 kr för det första året.

Mötesverksamhet och styrelse
Vid årsmötet 23 mars omvaldes Åke Johansson respektive Monica Petterson och Mimmi Sandberg till föreningens ordförande, kassör och sekreterare. Till övriga styrelseledamöter valdes Torgny Karnstedt, Anita Edman, Beata Hansson, Micke Evhammar, Jane Morén och Anneli Sundbom.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten, i april och november. Dessutom har styrelsen haft överläggningar och även tagit beslut via mejl.

Medlemsblad och kommunikation
Under 2014 har nio medlemsutskick sammanställts av sekreteraren. Medlemsbladen har tryckts och distribuerats med hjälp av ABF. Medlemsbladet har under året haft ”Tusen bitar” som tema.
Styrelsen har under året, i linje med tidigare diskussioner, bl.a. på årsmötet, beslutat att avsluta utgivningen av det papperstryckta medlemsbladet. Istället har ett nyhetsbrev för medlemmar med utgivning på nätet startats. Fyra nummer har kommit ut under 2014. Ansvarig för detta har en grupp inom styrelsen varit, under ledning av Jane Morén.
Föreningens hemsida har under året redigerats och uppdaterats av Jane Morén som även skött bloggen och aktivt medverkat på föreningens Facebooksida, liksom många andra av föreningens medlemmar. Det har under året märkts en allt mer ökad aktivitet på framför allt Facebook-gruppen, som i mars 2015 har 287 medlemmar.

Antologier
En ny antologi, Det arbetande folket, har getts ut under året, med Victor Estby som redaktör, Ellen Ekman som illustratör av omslaget och Martin Kindgren som formgivare. Boken, och spridandet av den, har haft stor del i ökningen av antalet medlemmar. Boken trycktes med stöd av ABF samt fackförbunden Handelsanställdas, Seko och Kommunal.
Boksläpp genomfördes 14 juni på två ställen. Dels i Bro, mitt på dagen, och på kvällen i en lokal på Södermalm, Stockholm.

Vi äger orden – Arbetarskrivare för maktskifte
I syfte att i samband med valåret 2014 uppmuntra till ökat läsande och skrivande, sprida kunskap om dagens moderna arbetarlitteratur, skapa en större medvetenhet om vikten av kultur och arbetarlitteratur inom arbetarrörelsen samt stärka arbetarskrivarnas roll, utförde föreningen tillsammans med ABF och LO en turné med författare, medlemmar i Föreningen Arbetarskrivare, under vintern 2013 – hösten 2014 under namnet Vi äger orden – Arbetarskrivare för maktskifte.
25 arrangemang genomfördes, med 39 medlemmar som medverkande författare. Ett stort antal böcker såldes och nya medlemmar värvades. Samarbetet med ABF fungerade bra, men LO-förbundens medverkan var mager på många orter.
Dock kan vi säga att kunskapen om den moderna arbetarlitteraturen har ökat liksom medvetenheten om arbetarlitteraturens betydelse och arbetarskrivarnas roll. Vi har fått en bättre kontakt med ABF och LO-förbund på flera platser.
Victor Estby fungerade som kampanjledare. På Youtube gjordes nio filmer där arbetarförfattare läste dikter och berättelser, som en del av marknadsföringen av turnén.

Ny tidskrift – Klass
Styrelsen har under året arbetat för att ge ut en ny tidskrift. Tidskriftsföreningen Avsikter har beslutat lägga ner den tidskrift som en gång i tiden startades som föreningens tidning, men som övertogs av en särskild förening. En arbetsgrupp har arbetet med planeringen av den nya tidskriften och i redaktionen för första numret har varit Jane Morén och Beata Hansson, med Carola Ankarborg som layoutare och med Torgny Karnstedt som ansvarig utgivare. Tidningen har fått namnet Klass och dess första nummer blir klart till föreningens årsmöte 2015.

Utåtriktad verksamhet och aktiviteter
23 februari deltog föreningen på Ivar Lo-dagen i Stockholm. Micke Evhammar presenterade föreningen och skötte bokbordet tillsammans med Victor Estby.
27-29 mars deltog flera medlemmar i föreningen på Boken på arbetsplatsen, som 2014 genomfördes i samband med den av ABF drivna Örebro Bokmässa. Anita och Torgny skötte bokbordet på mässan.
Vid Runös Röda Kulturfestival 23-25 augusti fanns Torgny Karnstedt på plats och deltog som arbetarskrivare med en workshop om Kreativt skrivande. Åke Johansson skötte bokbord tillsammans med Torgny. Ett stort arrangemang som tyvärr fick alldeles för få besökare. Andra höjdpunkter var Magnus Nilssons samtal med Peter Gustavsson om arbetarlitteratur liksom Robert Nybergs satirtecknande.
Föreningen hade flera bra arrangemang i ABF:s monter vid Bokmässan i Göteborg 25-28 september. Torgny Karnstedt, Agneta Thomasin Svensson, Henrik Johansson och Oscar Garcia medverkade. Gruppen medverkade även på en lokal bokmässa anordnad av Syndikalistiskt Forum.
Torgny Karnstedt medverkade vid Bokmässan i Värmland, sålde våra antologier och berättade om föreningen.
Micke Evhammar presenterade föreningen vid Stg Sjödin-dagen och skötte bokbordet tillsammans med Anita Edman.
Vid Socialistiskt Forum i Stockholm 22-23 november hade vi ett bokbord och ett evenemang. Jane Morén, Jenny Wrangborg, Victor Estby. Bra försäljning vid bokbordet och nya medlemmar blev det. Vid bokbordet delade vi plats med Folkrörelselinjen/Frances Tuuloskorpi som sålde böcker.

Skrivarkurs
Någon kurs i föreningens regi har inte genomförts under året.

Berätta om ditt arbete
Under 2013 genomfördes skrivkampanjen Berätta om ditt arbete i anslutning till en LO-utredning om Arbetsmarknaden efter krisen. Texterna, där flera av föreningens medlemmar medverkar, återfinns i en slutrapport, som publicerades 2014, under rubriken ”jag älskar mitt yrke, men …” – berättelser från en otrygg arbetsmarknad.

Stipendier
Liksom 2013 kunde juryn, bestående av Pelle Olsson, Victor Estby och Maria Hamberg, meddela att de fått in över 50 inskickade texter. I hård konkurrens således valdes Carola Ankarborg till mottagare av 2014 års Arbetarskrivarnas stipendium. Stipendiet delades ut vid årsmötet.

Samarbete med ABF och LO-förbunden
Under året har Åke Johansson, som föreningens representant, deltagit vid flera möten med den s.k. Styrgruppen för Arbetarrörelsens Kulturoffensiv tillsammans med representanter från ABF och LO-förbunden samt från Runöskolan, Arbetarteaterförbundet och Arbetarsångarförbundet. Gruppens uppgift är att stärka kulturens roll inom fackförbunden och att stärka arbetarperspektivet inom kulturen. Föreningens medverkan har varit en orsak bland flera till ett ökat samarbete med ABF och LO.

Stockholm mars 2015
Styrelsen Föreningen Arbetarskrivare

Åke Johansson Mimmi Sandberg Monica Pettersson

Torgny Karnstedt Anita Edman Micke Evhammar

Beata Hansson Jane Morén Mimmi Sandberg Anneli Sundbom