Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015

Vår uppgift är att få fler att skriva och sprida litteratur av och för arbetare. För att fullgöra den uppgiften behöver vi värva fler medlemmar, stärka föreningen och vår ekonomi. Målet vi satt om att fördubbla antalet medlemmar kvarstår.

I samband med bokmässor och andra arrangemang, där föreningens medlemmar är aktiva, öka vårt kontaktnät. Sprida information om föreningen.

Marknadsföra och sälja föreningens nya tidskrift och våra antologier.

Ökad regional och lokal verksamhet. Ordna skrivarkurser och –cirklar i samarbete med ABF. Ordna mötesplatser och arrangera uppläsningskvällar. Viktigt få fler aktiva medlemmar.

Förutom satsning på tidskriften Klass, också utveckla det nya nyhetsbrevet på nätet liksom blogg och att öka antalet aktiva och vänner på vår Facebooksida.

Utveckla kontakter med fler tidningar och tidskrifter för att finna fler platser för arbetarskrivares texter.

Initiera och delta i debatter kring läs- och skrivfrämjande.

Medverka vid Boken på arbetsplatsen liksom bokmässan i Göteborg samt andra mässor, bokdagar och andra lämpliga arrangemang.

Fortsätta samarbetet ABF och fackförbund för att stärka kulturens plats i den fackliga verksamheten.

Försöka få till stånd ett samarbete med Arbetets Museum liksom med olika folkhögskolor, särskilt de med arbetarrörelseanknytning.

Göra föreningens stipendium mera känt och uppmärksammat.

 

Stockholm, mars 2015

Styrelsen, Föreningen Arbetarskrivare